Ο νόμος 3869/2010 εισήγαγε το σύστημα της ρύθμισης οφειλών για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη δικαιοσύνη και χωρίς δικηγόρο, παρατηρείται το φαινόμενο αορίστων ή απαραδέκτων αιτήσεων, ή η προετοιμασία αιτήσεων από συμβούλους, που δεν φέρουν την ιδιότητα του δικηγόρου, με συνέπεια ενίοτε την απόρριψή τους για τυπικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή από ιστοσελίδες ή από μη αναγνωρισμένους προς τούτο φορείς μπορεί να αποβείμοιραία για τον υπερχρεωμένο οφειλέτη, για το λόγο αυτό συνοπτικά από εδώ θα παρουσιάσουμε τις βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο “Κατσέλη”.

1. Φυσικό Πρόσωπο ο οφειλέτης (όχι επιχείρηση, όχι έμπορος, όχι νομικό πρόσωπο: προσοχή εάν ασκείτε εμπορική δραστηριότητα, κινδυνεύετε να μην μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση)

2. Υπερχρέωση του οφειλέτη για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (θα πρέπει δηλαδή στην αίτησή του ο οφειλέτης να εξηγεί το ιστορικό της υπερχρέωσής του και να καταδείξει ότι αυτή δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα-επί παραδείγματι ότι υπήρξε μείωση του εισοδήματός του απρόβλεπτη και παράγοντες αντικειμενικοί- η απόδειξη υπαιτιότητας της Τράπεζας θα αποτελέσει στοιχείο που θα βελτιώσει τη θέση του οφειλέτη)

3. Στοιχεία Αίτησης:α. έγγραφα σχετικά με την περιουσία του οφειλέτη, τα εισοδήματα, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους β Υπεύθυνη Δήλωση περί μεταβολής περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη

4. Επίδοση της αίτησης εντός δέκα πέντε ημερών προς τους δανειστές

Πλέον με τις αλλαγές που εισήχθησαν στο Νόμο 3869/2010, με την υποβολή της αίτησης υποχρεωτικώς ο οφειλέτης προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές,οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 10% της μηνιαίας δόσης που όφειλε να καταβάλει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το δε ελάχιστο ποσό καταβολής ανέρχεται στα σαράντα ευρώ-πλην εξαιρέσεων που ρητά προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου που ψηφίσθηκε ήδη στις 10.06.2013 στη Βουλή, ακόμα και για εκκρεμούσες αιτήσεις, θα πρέπει να καταβάλλονται μηναίες καταβολές, στα πλαίσια των ως άνω ορίων (ήτοι όχι κατώτερες του 10% και ελάχιστο ποσό καταβολής τα σαράντα ευρώ), επιλέγοντας ελεύθερα το ποσό καταβολής.

Σε περίπτωση που έχετε απορία, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς με e-mail info@tsionalawfirm.gr ή στο2117205110

Leave a reply