Με το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε στις 10 Ιουνίου 2013 από την Ελληνική Βουλή, τη δημοσίευση του οποίου αναμένουμε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναμένεται να εκκινήσει πρόγραμμα διευκόλυνσης για δανειολήπτες, του οποίου η διάρκεια αρχικά έχει οριστεί εξάμηνη (με δυνατότητα παράτασης).

Κατ’ουσίαν στο πρόγραμμα υπάγονται με αίτησή τους προς τους δανειστές (που είναι Τράπεζες μόνο), και αιτούνται την παροχή διευκόλυνσή τους για μέχιστη διάρκεια 48 μηνών, σε πρόγραμμα στο οποίο καταβάλλουν μηνιαίως δόσεις δανείων το 30% του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα έγγραφα που προσκομίζουν.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις στην κύρια κατοικία τους (για ποσό που δεν ξεπερνά τις 180.000€/200.000€ ως αντικειμενική αξία), με συνολικές καταθέσεις μη υπερβαίνουσες τις 10.000€/15.000€ και για συνολικά ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου δανείου μη υπερβαίνον τις 150.000€. Δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση για “υπερχρεωμένα νοικοκυριά” σε χρόνο προγενέστερο.

Ειδικά για ανέργους παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Στα μείον του συγκεκριμένου νόμου-προγράμματος, οι απαιτητικές και περιοριστικές προϋποθέσεις για υπαγωγή. Στα συν του, ότι οι Τράπεζες υποχρεούνται (αν και αναμένεται να δοθούν διευκρινίσεις επ’αυτού δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν έχει περιγράψει σαφώς ένδικα βοηθήματα ώστε οι δανείστριες Τράπεζες να υποχρεωθούν να συμμορφωνθούν) να δεχθούν εφόσον η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις την “διευκόλυνση” αφενός, και αφετέρου, υποχρεούνται να απέχουν από κάθε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη-εγγυητή (τουτέστιν αδρανοποιούνται ενέργειες πλειστηριασμών κατά των οφειλετών).