νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

Στην παρούσα σελίδα σας ενημερώνουμε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας, των υποψήφιων εντολέων μας καθώς και των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας 

Ενημέρωση για την χρήση προσωπικών δεδομένων από το Γραφείο μας (σύμφωνα με το άρθρο 13 του από τις 25/5/2018 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (“Κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων”)

Το Γραφείο μας (στο εξής «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων») σας πληροφορεί ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή τα προσωπικά δεδομένα ττν εντολέων της και όσα δεδομένα αυτοί μας παρέχουν , σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, δηλαδή σήμερα του νόμου 2472/1997 και από τις 25/5/2018 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (“Κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων”), όπως ισχύει από καιρό σε καιρό (καλούμενη εδώ ως “Νομοθεσία Προσωπικών Δεδομένων”) και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω:

Τα προσωπικά δεδομένα που εμείς συλλέγουμε: Το Γραφείο μας συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα κατά την εγγραφή σας στην καρτέλα πελατών, κατά την επίσκεψή σας ή κατόπιν τηλεφωνήματός σας. Με την ανάθεση της υπόθεσης στο Γραφείο μας ανοίγει ηλεκτρονικός και φυσικός φάκελος της υπόθεσης που λαμβάνει μοναδικό κωδικό αριθμό. Στο φάκελο της υπόθεσης αποθηκεύονται όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που μας χορηγεί ο εντολέας μας, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών του στοιχείων για έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της εντολής,καθώς και στοιχεία που αφορούν δημόσιες βάσεις δεδομένων (πινάκια, εκθέματα δικαστηρίων, δικογραφία).
Όσον αφορά στο παρόν site συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία για στατιστικούς μόνο λόγους που δεν οδηγούν σε ταυτοποίηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Νομική βάση επεξεργασίας: Το Γραφείο μας συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μόνο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις της και την εκτέλεση της εντολής μας.

Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι, κατά περίπτωση, η συμμόρφωση  μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις, η εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων μας και η έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Δικηγορικό απόρρητο: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πληροφορίες που μας χορηγείται πριν ή κατά την ανάληψη υπόθεσής σας είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούμε να τις κοινοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα ακόμα και μετά την λύση της μεταξύ ημών εντολής. Ως εκ τούτου ήδη διά νόμου τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται χωρίς πανηγυρική διατύπωση.

Πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα: Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα είναι προσβάσιμα και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας και συνεργάτες μας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος. Επιπλέον, ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία) για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών . Η Επιχείρηση επιλέγει μόνο εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των δεδομένων να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού.
Ειδικά για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αρχείων χρησιμοποιούμε ασφαλή προγράμματα κρυπτογράφησης των στοιχείων και κωδικό εισόδου σε υπολογιστή και αρχεία. Το σύνολο των δεδομένων που αφορούν σε έκδοση φορολογικών στοιχείων βρίσκεται αποθηκευμένο σε βάση δεδομένων ξεχωριστή με είσοδο με μοναδικό κωδικό.

Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει μόνο σε περίπτωση που αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Χρόνος διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα των εντολέων μας τα διατηρούμε για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της υπόθεσης άλλως από την τελευταία διαδικαστική πράξη που εκτελέσαμε κατ’εντολή και για λογαριασμό του εντολέα μας.

Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, το Γραφείο μας προχωράει  στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, χωρίς άλλη ενημέρωση.

Δικαιώματα: Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, αντίρρηση, διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, καθώς και – μετά την εφαρμογή της Γενικής Προστασίας Δεδομένων Κανονισμός – το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε δεδομένου σας, θα ενημερωθείτε εντός σαράντα (40) ωρών για την παραβίαση.

Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της και η επεξεργασία βάσει άλλης νομικής βάσης.
Σε κάθε περίπτωση  έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Eάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αικατερίνη Τσιώνα (Υπεύθυνη Επεξεργασίας)
τηλ. 211 720 51 10
kt@katerinatsiona.gr

Αθήνα, 25.5.2018