νικά δ’ ο μείων

τον μέγαν δίκαι’ έχων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ρύθμιση αφορά σε Πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ελάχιστη αξία ακινήτου: 250.000 Ευρώ

Το ποσό αυτό αφορά σε ένα ή περισσότερα ακίνητα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ. Η αξία του ακινήτου αποδεικνύεται από τις αξίες που αναγράφονται στα συμβόλαια ή τις συμβάσεις μίσθωσης.

Το ακίνητο μπορεί να ανήκει και σε νομικό πρόσωπο, αρκεί οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου να ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτόν/ήν που θα ζητήσει την άδεια διαμονή.

Η αξία των 250.000 Ευρώ δεν αφορά μόνο αγορά ακινήτου αλλά προβλέπονται εναλλακτικές δυνατότητες, όπως αγορά ακίνητης περιουσίας, ή χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας, ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας.

Για την έκδοση άδειας διαμονής απαιτούνται τρία βήματα:

1) Θεώρηση εισόδου για ακίνητη περιουσία

2) Αγορά ακίνητου

3) Άδεια Διαμονής 5ετους διάρκειας

1) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Για τη θεώρηση εισόδου για ακίνητη περιουσία, απαιτείται αίτηση στο πλησιέστερο προξενείο της περιοχής της διαμονής του αλλοδαπού. Η αίτηση υποβάλλεται με τηλεμοιοτυπία και ακολούθως υποβάλλονται τα έγγραφα μέσω courier.

Aπαιτείται θεώρηση Σένγκεν (τύπου C), είτε εθνική θεώρηση (τύπου D).

Θεώρηση Σένγκεν—τύπου C : ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες Σένγκεν έως 90 ημέρες ανά εξάμηνη περίοδο. Το διάστημα αυτό ξεκινά από την ημέρα της πρώτης εισόδου στον χώρο Σένγκεν. Εάν η θεώρηση είναι για μία είσοδο, τότε θα πρέπει να ζητήσει νέα θεώρηση εάν θελήσει να επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα.

Εθνική θεώρηση για ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων—τύπου D (για αγορά ακινήτου)

έχει γίνει ειδική πρόβλεψη. Έχει διάρκεια κατά κανόνα έως 365 ημέρες. Ο κάτοχός της μπορεί να μείνει στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα και να ταξιδεύσει από / προς την Ελλάδα όσες φορές το επιθυμεί. Επί πλέον, μπορεί να ταξιδεύει στις άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν επί ένα τρίμηνο ανά εξάμηνο.

Δικαιολογητικά για την χορήγηση εθνικής θεώρησης

1. Αίτηση και φωτογραφία

2. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο εν ισχύ αρε που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου

4. Ιατρική βεβαίωση ότι δεν υπάρχει νόσος που αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία

5. Ταξιδιωτική ασφάλιση

Επί πλέον, απαιτούνται τα εξής:

Φυσικά πρόσωπα

6. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης του/των ακινήτου/ων, αξίας τουλάχιστον 250.000€

7. συμβολαιογραφική βεβαίωση ότι το συμβόλαιο αγοράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36Α Ν.3386/2005

8. πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, απαιτούνται, επίσης, τα εξής:

9. αποδεικτικά της οικονομικής επιφάνειας του ενδιαφερομένου, π.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού οργανισμού, απ’ όπου να προκύπτει η ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων χρεωγράφων, ιδίως ομολογιών ή μετοχών, συνολικής αξίας άνω των 250.000€. (Βιβλιάριο)

10. Αντίγραφο συμβολαίου ανάθεσης μεσιτείας είτε σε δικηγορική εταιρεία ή μεμονωμένο δικηγόρο, οι οποίοι να έχουν δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε πρακτορείο / εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με άδεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγορά μέσω νομικού προσώπου

1. Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης του/των ακινήτου/ων, αξίας τουλάχιστον 250.000€

2. Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι ανήκει στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων του.

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, απαιτούνται, επίσης, τα υπ’ αριθμ. 9 και 10 ανωτέρω δικαιολογητικά.

2) Αίτηση στην Περιφέρεια

Δικαιολογητικά για την αίτηση άδειας διαμονής λόγω ακινήτων Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αρ.23195 (ΦΕΚ Β’ 1279/28-5-2013)

Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
Ακριβές φωτονατίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου
Πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό που θα βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για την δημόσια υγεία

Πέραν αυτών, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:

1. Αν η αίτηση αφορά το φυσικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή του ακινήτου

• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.

• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν. 4146/2013.

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Αν το φυσικό πρόσωπο έχει την κυριότητα, νομή ή κατοχή του ακινήτου μέσω νομικού προσώπου

• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.

• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιοαγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013.

• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

• Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.

• Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Αν η περίπτωση αφορά μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα

• Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.

new xxx red xxx video 免費成人視頻